Jo Van Deurzen maakt werk van de zorg voor personen met een handicap

18-11-2014

De Vlaamse Regering maakt in 2015 40 miljoen euro vrij voor de sector personen met een handicap. Bij het bepalen van de inzet van de middelen wordt uitgegaan van de actuele noden en het principe dat alles in het werk moet worden gesteld om de mensen met een handicap de regie over hun leven in handen te geven. “We zetten vooral in op het uitbreiden van de capaciteit. De gemaakte keuzes weerspiegelen de omslag die in het Perspectiefplan 2020 wordt uitgetekend en die o.m. in het decreet persoonsvolgende financiering werd verankerd”, zegt bevoegd minister Jo Vandeurzen. 

Er is gekozen om vooral in te zetten op het versterken van de persoon met een handicap. Dat doen we bv. door de tussenkomsten voor woningaanpassingen (bv. sanitair of de inzet van domotica) te actualiseren.

De persoon en zijn netwerk worden dan weer versterkt door een uitbreiding van het aanbod  in de rechtstreeks toegankelijke hulp. In aanloop naar de persoonsvolgende financiering gaan de extra middelen naar de mensen met een dringende vraag voor een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of  persoonsvolgende convenanten voor zorg in natura.  De regionale prioriteitencommissies zullen binnen deze groepen de meest prioritaire zorgvragers aanduiden.

Het regelluw kader binnen het aanbod wordt verder uitgebouwd, zodat de voorzieningen flexibel kunnen inspelen op de vragen van hun cliënten. Dit kan gezien worden als een tussenstap naar de persoonsvolgende financiering die stelselmatig uitgerold wordt.

“De omslag van een aanbod- naar een vraaggestuurd beleid is duidelijk ingezet. Voor de hele regeerperiode (2015-2019) wordt er 330 miljoen euro extra uitgetrokken om de fundamentele wijziging van het beleid rond mensen met een handicap te realiseren en zo fors uit te breiden. 2015 is daarbij een overgangsjaar, waarin vooral de sector en de reguliere diensten zich voorbereiden op wat komt. Ook het VAPH staat voor uitdagingen:  de inschrijvingsprocedure wordt hertekend met aandacht voor administratieve vereenvoudiging”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.